Algemene voorwaarden Werving & Selectie

 1. Stegmann HR Solutions (hierna « Stegmann ») is een afdeling van Stegmann Belgium bv en levert diensten van werving en selectie van personeel met het oog op een vaste betrekking bij de klant.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst inzake werving & selectie tussen Stegmann en de klant, met uitsluiting van alle andere, tenzij voorafgaandelijk, uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen wordt. De overige clausules, waarvan niet schriftelijk afgeweken is, blijven onverminderd van toepassing. De overeenkomst komt tot stand en de algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de klant, zodra Stegmann een kandidaat heeft voorgesteld aan de klant. Een kandidaat wordt geacht te zijn voorgesteld zodra Stegmann diens gegevens heeft doorgestuurd aan de klant, en dit ongeacht de wijze van verzending. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zal een kandidaat, waarvan de kandidatuur door de klant wordt doorgestuurd, geacht automatisch te zijn voorgesteld door Stegmann, zodra Stegmann de kandidatuur heeft ontvangen van de klant.

 3. Stegmann zal de nodige inspanning leveren om elke voorgestelde kandidaat te onderwerpen aan een grondige screening volgens de normen en middelen, die algemeen gangbaar zijn in de sector. Dit ontslaat de klant evenwel niet van zijn onderzoekplicht en zijn plicht om, voor het aangaan van een overeenkomst met de kandidaat, zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat.

 4. De klant verbindt er zich toe om bij aanvang en tijdens de duur van de opdracht alle informatie te verstrekken die van belang kan zijn voor de bemiddelingsopdracht, waaronder, maar niet exclusief, een correcte en volledige beschrijving van de openstaande functie en de gewenste competenties. Tevens zal de klant de kandidaten op een correcte en respectvolle wijze behandelen en geen handelingen stellen die een inbreuk betekenen op de privacy van de kandidaat, die discriminerend zijn of om andere redenen onwettig zijn.

 5. Elke voorstelling van een kandidaat is strikt vertrouwelijk en het is de klant verboden om op enigerlei wijze gegevens over kandidaten aan derden door te geven of kandidaten aan derden voor te stellen. Indien een inbreuk op dit artikel resulteert in de tewerkstelling van een kandidaat door een derde, zal de klant de volledige vergoeding betalen waarop Stegmann aanspraak zou hebben kunnen maken wanneer de klant de betrokkene zelf zou hebben tewerkgesteld. Onder een derde wordt mede verstaan een zustermaatschappij, dochtermaatschappij, of enig ander bedrijf waarmee de klant verbonden is, maar is daartoe niet beperkt.

 6. De vergoeding van Stegmann wordt betaalbaar van zodra de kandidaat wordt tewerkgesteld en dit voor elke tewerkstelling die valt binnen de 12 maanden volgend op de voorstelling van de kandidaat. Een kandidaat wordt geacht te zijn tewerkgesteld van zodra de overeenkomst tussen hem en de klant is ondertekend en dit ongeacht of het gaat om tewerkstelling in dienstverband met overeenkomst van bepaalde of onbepaalde duur, dan wel als zelfstandige. De tewerkstelling vindt bovendien plaats onafgezien van het feit of ze afhankelijk wordt gesteld van een opschortende of ontbindende voorwaarde.

 7. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, wordt de vergoeding van Stegmann als volgt berekend:
  – Selectie-fee: de vergoeding van de werving en selectie fee is een percentage (conform offerte) van het bruto-jaarsalaris en wordt berekend op het verwachte jaarlijkse remuneratiepakket van de kandidaat voor het eerste jaar van tewerkstelling. Bij Part-Time-tewerkstelling wordt de vergoeding berekend op het jaarlijks remuneratiepakket dat overeenkomt met een full-timebetrekking.
  Tenzij anders overeen gekomen wordt onder Jaarlijks Remuneratiepakket verstaan; het bruto jaarloon aangeboden aan de kandidaat, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke premie of commissie, vakantiegeld, eindejaarspremie, werkgeversbijdragen in verzekeringen, waarde van een bedrijfswagen (t.w.v. 8000€ per jaar), verplaatsingsvergoedingen, maaltijdcheques en alle andere voordelen welke aan de kandidaat zullen worden toegekend indien het arbeiders en/of bedienden betreft. Indien de kandidaat als zelfstandige wordt tewerkgesteld zullen alle hem toegekende opbrengsten, winsten en baten in aanmerking worden genomen, evenzeer zullen alle mogelijke bijkomende voordelen hierin vervat zijn.
  – Bovenop deze vergoeding kunnen onder meer ook de verblijfskost en transportvergoeding in het buitenland; en de assessmentvergoeding gefactureerd worden.

 8. De klant verbindt zich ertoe om Stegmann in te lichten over de tewerkstelling binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de kandidaat en Stegmann binnen diezelfde termijn een kopie van die overeenkomst over te maken. Indien dit niet gebeurt zal Stegmann een forfaitair overeengekomen schadevergoeding aan de klant factureren ten bedrage van 15000€ (excl. BTW). Stegmann behoudt zich het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.

 9. Teneinde Stegmann toe te laten een correcte factuur op te maken, zal de klant binnen de 5 werkdagen na de ondertekening van de overeenkomst tussen hem en de kandidaat, alle noodzakelijke informatie bezorgen aan Stegmann, waaronder, maar niet uitsluitend, een correct PO-nummer (nummer bestelbon – purchase order). Het niet bezorgen van een correct PO nummer ontslaat de klant niet van zijn verplichting om het volledig gefactureerde bedrag te betalen binnen de contractueel vastgelegde betalingstermijn. Indien een her-facturatie noodzakelijk is wegens het niet tijdig doorgegeven van de noodzakelijke facturatie gegevens, waaronder een correct PO-nummer, dan behoudt Stegmann zich het recht voor om deze extra administratieve kosten aan te rekenen aan de klant.

 10. Alle klachten betreffende de facturen moeten STEGMANN binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.

 11. De facturen van STEGMANN zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interestvoet, overeenkomstig het jaargemiddelde van de EURIBOR (Euro Interbank Offert Trade) van het voorgaande jaar, vermeerderd met 3%. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. De wissels van STEGMANN brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra STEGMANN moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de gebruiker, komen de door STEGMANN toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar.

 12. Stegmann is niet aansprakelijk indien blijkt dat de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, tenzij bewezen is dat er een zware fout of fraude bestaat in hoofde van Stegmann. De aansprakelijkheid van Stegmann, zowel contractueel als buitencontractueel, is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag van door de klant tijdig betaalde factuur. Stegmann is evenmin aansprakelijk indien een buitenlandse kandidaat het werk niet kan aanvatten of verderzetten wegens het ontbreken van de nodige verblijfsvergunning en/of arbeidskaart. Daarnaast is Stegmann in geen geval aansprakelijk voor schade en verliezen veroorzaakt door kandidaten, waarvoor zij bemiddeld heeft. De klant zal Stegmann vrijwaren tegen elke aansprakelijkheid en schade ten opzichte van derden.

 13. De nietigheid van één van de clausules voorkomende in onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden brengt in geen enkel geval de nietigheid van de algehele verkoopsvoorwaarden met zich mee.

 14. De overeenkomst verbindt alle ondertekenende partijen, alsmede hun eventuele rechtsopvolgers.

 15. In geval van geschil en/of wanbetaling zijn uitsluitend de Rechtbanken van Brussel bevoegd. Enkel het Belgische Recht is van toepassing.