Algemene voorwaarden Uitzend

Zoals goedgekeurd door de beroepsfederatie van de uitzendbedrijven FEDERGON op 20 februari 2002.

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld overeenkomstig de van kracht zijnde wetgeving, nl. de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, inclusief de van toepassing zijnde CAO’s van de NAR en van PC 322 uitzendarbeid, evenals de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken.
2. De uitzendkrachten worden ter beschikking gesteld onder de voorwaarden die bij de aanvraag werden overeengekomen en onder de hierna bepaalde algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst gesloten tussen de gebruiker en STEGMANN en die zijn opgesteld overeenkomstig de wet van 24 juli 1987. Elke afwijking op deze algemene voorwaarden dient schriftelijk te worden overeengekomen.
3. Deze algemene voorwaarden - en in het bijzonder artikel 20 - gelden eveneens van zodra de gebruiker een aanvraag toevertrouwt aan STEGMANN en STEGMANN kandidaten voorstelt aan de gebruiker.
4. Overeenkomstig de CAO 38 quater van 14 juli 1999, mag STEGMANN de kandidaten niet op discriminatoire wijze behandelen; bijgevolg is het voor de gebruiker alleen toegelaten om in zijn aanvraag functierelevante criteria te formuleren.
5. De gebruiker verbindt er zich toe bij aanvang en tijdens de duur van het contract alle noodzakelijke informatie en bovendien elke wijziging onverwijld en bij voorkeur schriftelijk te communiceren aan STEGMANN. Zonder exhaustief te zijn, is dit zeker aan de orde in volgende gevallen:

De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvoldoende of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
6. De gebruiker draagt de aansprakelijkheid voor de correcte toepassing van motieven en termijnen voor uitzendarbeid; in het kader van die motieven zorgt hij, in de door de wet voorziene gevallen, voor de nodige toelatingen en mededelingen i.v.m. het tewerkstellen van uitzendkrachten.
7. STEGMANN is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de afwezigheid en/of de laattijdige aanwezigheid van zijn uitzendkrachten.
8. De gebruiker kan geen beroep doen op de diensten van STEGMANN in geval van tijdelijke werkloosheid, staking of lockout in zijn onderneming. In voorkomende gevallen moet de gebruiker STEGMANN hiervan onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte brengen. Het verplicht terugtrekken van de uitzendkrachten in deze gevallen geeft geen aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding door STEGMANN aan de gebruiker.
9. Tijdens de duur van de tewerkstelling van de uitzendkracht bij de gebruiker staat, overeenkomstig artikel 19 van de wet van 24 juli 1987, de gebruiker in voor de toepassing van de bepalingen van de wet inzake reglementering en bescherming van de arbeid die op de plaats van tewerkstelling gelden. Hieruit volgt dat de gebruiker de uitzendkrachten op gelijke voet moet behandelen als zijn vast personeel, onder meer wat betreft arbeidstijd, arbeidsduurvermindering, compensaties, pauzes, feestdagen, zondagwerk, nachtarbeid, welzijn van de uitzendkracht op het werk etc.
10. De burgerlijke aansprakelijkheid, voorzien in artikel 1384 alinea 3 van het Burgerlijk Wetboek berust bij de gebruiker. Deze is bijgevolg als enige aansprakelijk voor alle door de uitzendkracht aan derde berokkende schade. De voorziening van een "clausule uitzendarbeid" in de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker wordt aanbevolen. STEGMANN is evenmin aansprakelijk voor de schade die de uitzendkracht aan de gebruiker berokkent tijdens en naar aanleiding van zijn tewerkstelling bij de gebruiker. STEGMANN is eveneens niet aansprakelijk in geval van beschadiging,verlies, diefstal of verdwijning van materiaal, geld of goederen aan de uitzendkracht toevertrouwd. M.b.t. de selectie kan de aansprakelijkheid van STEGMANN nooit ingeroepen worden indien de gebruiker zelf de selectie van de kandidaat-uitzendkrachten uitvoert. STEGMANN is ook niet aansprakelijk voor de leningen of voorschotten, in natura of baar geld, die eventueel door de gebruiker aan de uitzendkracht werden toegestaan. Bovendien zal het terugvorderen van kosten, voortvloeiend uit het gebruik van onder meer telefoon voor privé-doeleinden, maaltijden gebruikt in het bedrijfsrestaurant, geoorloofde aankopen etc. zonder de bemiddeling van STEGMANN gebeuren.
11. Overeenkomstig artikel 10 van de wet van 24 juli 1987 hebben de uitzendkrachten recht op hetzelfde brutoloon, inclusief indexaties en conventionele verhogingen, premies, maaltijdcheques en andere looncomponenten alsof ze door de gebruiker in vaste dienst zouden genomen worden. Op basis van artikel 5 van deze algemene voorwaarden dient de gebruiker deze loongegevens mee te delen aan STEGMANN. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet (tijdig), onvolledig of foutief doorgeven van deze informatie. Alle rechtzettingen en/of kosten hierdoor veroorzaakt geven aanleiding tot bijkomende facturatie aan de gebruiker.
12. De uitzendkracht geniet hetzelfde niveau van bescherming als de andere werknemers van de onderneming voor wat betreft de arbeidsveiligheid en –hygiëne. De uitzendkracht mag slechts die werkzaamheden uitvoeren zoals die vermeld worden op de werkpostfiche of, indien geen werkpostfiche vereist is, zoals die vermeld worden in de bijzondere commerciële voorwaarden, meer bepaald in de beschrijving van de werkpost, de vereiste beroepskwalificatie en het resultaat van de risico-evaluatie. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 februari 1997 dient de gebruiker, in de voorziene gevallen, de werkpostfiche in te vullen en, voor de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht, aan STEGMANN over te maken. Bij het opstellen van deze werkpostfiche heeft de inlener het advies ingewonnen van zijn preventiedienst en arbeidsgeneesheer. De gebruiker draagt (conform artikel 5, 4° van KB 19 februari 1997) de eindverantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van de werkkledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen, evenals voor de reiniging, de herstelling en het behoud in normale gebruiksklare staat ervan, zelfs indien een afwijkende commerciële overeenkomst over de levering hiervan met STEGMANN werd afgesloten.
13. In geval van arbeidsongeval van een uitzendkracht zal de gebruiker, na alle dringende maatregelen te hebben getroffen, onmiddellijk STEGMANN verwittigen en alle nodige informatie verschaffen voor het opstellen van de ongevalaangifte. Bij uitstel of verzuim hiervan kan de gebruiker rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld. Bij elk ernstig arbeidsongeval zal de gebruiker conform artikel 94 bis van de Welzijnswet zijn interne of externe dienst PBW de opdracht geven dit ongeval te onderzoeken-op zijn eigen kosten- en de verplichtingen conform artikel 94 ter §1 en 2 van de welzijnswet en artikel 19 van de Uitzendwet van 24 juli 1987 uit te voeren. Het ongevallenverslag, ondertekend door de gebruiker en indien nodig aangevuld door Stegmann wordt opgestuurd door de gebruiker, binnen de 10 dagen die volgen op het ongeval naar FOD, toezicht op het Welzijn. Een kopie wordt eveneens bezorgd aan Stegmann. Het verslag beantwoordt aan de minimumvereisten opgelegd door artikel 26§2 van het uitvoerend Koninklijk besluit van 27 maart 1998.
14. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor het terugsturen van het ondertekend klantencontract en (het toezicht op) het terugsturen van de ingevulde en ondertekende prestatiestaten. Bij gebreke hieraan zal de gebruiker de niet-ondertekening niet ten nadele van STEGMANN kunnen inroepen en zal STEGMANN de werkelijk door de uitzendkracht verrichte prestaties, met als minimum de contractueel overeengekomen prestaties, factureren aan de gebruiker.
15. Door de prestatiestaat te ondertekenen, bevestigt de gebruiker de juistheid van de opgegeven prestaties en de uitvoering van de werkzaamheden verricht door de uitzendkracht. Deze ondertekening zal onverwijld gebeuren na afloop van de prestaties, beschreven op de betreffende prestatiestaat, opdat de gebruiker een vlotte en correcte afhandeling van de loonbetaling door STEGMANN geenszins in de weg zou staan. De gebruiker zal de geldigheid van de ondertekening door zijn aangestelden of mandatarissen niet betwisten. Bij automatische prestatieverwerking gaat de gebruiker steeds akkoord met de prestatiegegevens zoals deze op geautomatiseerde of elektronische wijze worden doorgegeven aan STEGMANN, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Alleen de gebruiker is aansprakelijk bij fouten in de geautomatiseerde verzending.
De gebruiker dient bij de uitbetaling van kosten eigen aan de werkgever de nodige bewijsstukken over te maken aan Stegmann. Deze stukken bewijzen dat de terugbetalingen bestemd zijn om de kosten te dekken die eigen zijn aan de werkgever en dat de terugbetalingen effectief aan dergelijke uitgaven worden besteed. Bij gebrek aan bewijskracht blijft de gebruiker verantwoordelijk en aldus bij rechtzetting gehouden tot betaling van de bijkomende facturen die hiervoor in rekening worden gebracht.
16. De facturatie gebeurt op basis van:

verhoogd met de toepasselijke BTW. Voor bijzondere prestaties (zoals overuren, werk in ploegen, nachtwerk , op zon- en feestdagen, enz.) wordt de uitzendkracht vergoed overeenkomstig de bij de gebruiker ter zake toepasselijke wet en/of CAO. Het aldus te betalen loonsupplement wordt aan de gebruiker gefactureerd aan dezelfde coëfficiënt als toegepast op het basisloon van de uitzendkracht of als gebruikt voor de berekening van het tarief.
17. Alle klachten betreffende de facturen moeten STEGMANN binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven bereiken. Na deze termijn is de klacht onontvankelijk.
18. De facturen van STEGMANN zijn betaalbaar bij ontvangst, netto en zonder disconto, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Bij betaling anders dan door cash, overschrijving, domiciliëring of cheque, worden de kosten van inning
ten laste gelegd van de gebruiker. Bij gebrek aan betaling bij ontvangst van de factuur wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interestvoet, overeenkomstig het jaargemiddelde van de EURIBOR (Euro Interbank Offert Trade) van het voorgaande jaar, vermeerderd met 3%. Bovendien zal bij niet-betaling van de factuur een maand na de vervaldag, na schriftelijke ingebrekestelling, een eenmalige forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn t.b.v. 15% op de verschuldigde sommen, met een minimum van 125 euro. De wissels van STEGMANN brengen hierin geen enkele afwijking mee en scheppen geen enkele schuldvernieuwing. Elke schriftelijk toegekende betalingsmodaliteit komt van rechtswege te vervallen van zodra STEGMANN moet overgaan tot het invorderen via gerechtelijke weg van openstaande facturen van de gebruiker. Bij schriftelijke ingebrekestelling, in geval van geprotesteerde wissels of ongedekte cheques, in geval van dagvaardingen van de RSZ of andere tekenen van dubieuze solvabiliteit lastens de gebruiker, komen de door STEGMANN toegekende betalingsmodaliteiten eveneens van rechtswege te vervallen. In zulke gevallen worden alle facturen (zelfs deze die niet vervallen zijn) eveneens van rechtswege opeisbaar. De uitzendkracht is niet gemachtigd facturen te innen.
19. Indien de gebruiker zijn wettelijke verplichtingen of de algemene voorwaarden niet nakomt, alsmede in geval van wanbetaling, heeft STEGMANN het recht, zonder dat het kan aangesproken worden tot de
betaling van enige schadevergoeding, de lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen en zijn uitzendkrachten onmiddellijk terug te trekken.
20. In geval van voortijdige afwerving: Indien de gebruiker vóór het einde van een minimumperiode van 4 maanden terbeschikkingstelling, zonder tussenkomst van STEGMANN, een arbeidsverhouding aangaat met de uitzendkracht voor dezelfde of een andere functie, zal de gebruiker aan STEGMANN, bij wijze van vergoeding voor geleden schade, een bedrag betalen gelijk aan 20 % van het brutojaarloon van de betrokken uitzendkracht.
Bovenvermelde vergoeding is forfaitair vastgesteld op basis van het onderling akkoord tussen de gebruiker en STEGMANN dat de schade, geleden door STEGMANN, o.m. gebaseerd is op de kosten die de gebruiker zou moeten besteden voor de prospectie, selectie en screening van een werknemer met dezelfde kwalificaties evenals de gederfde winst, daarmee overeenstemmend, onverminderd het recht van STEGMANN om te bewijzen dat de door hem geleden schade bovenvermelde vergoeding overtreft. De gebruiker is deze vergoeding ook verschuldigd indien de uitzendkracht, nadat de terbeschikkingstelling beëindigd is, een arbeidsverhouding met de gebruiker aangaat en dit voor zover er tussen de eerste dag van uitzending en de eerste dag van de arbeidsverhouding met de uitzendkracht nog geen 4 maanden verstreken zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe STEGMANN op voorhand schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen om met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan.
Wordt verstaan onder het aangaan van een arbeidsverhouding met de uitzendkracht:

Wordt verstaan onder uitzendkracht:

Wordt verstaan onder brutojaarloon van de uitzendkracht:

21. Bij eenzijdige verbreking van het contract, zonder voortijdige afwerving:
Op grond van artikel 1226 en volgende van het Burgerlijk Wetboek zal de gebruiker die eenzijdig en voortijdig de overeenkomst verbreekt aan STEGMANN een forfaitaire schadevergoeding betalen gelijk aan de som van de facturen die STEGMANN zou opgemaakt hebben indien de overeenkomst volledig werd uitgevoerd, met een minimum van 125 euro per kalenderdag. Dit geldt evenzeer in geval van nietigheid van de overeenkomst tussen de gebruiker en STEGMANN tengevolge van de niet-naleving door deze eerste van de hem opgelegde wettelijke verplichtingen of tengevolge van foutieve inlichtingen door de gebruiker verstrekt bij het sluiten van de desbetreffende overeenkomst. STEGMANN behoudt zich echter het recht voor om een hogere schadevergoeding te eisen op voorwaarde dat het de omvang van de schade kan bewijzen.
22. Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling bevatten en hebben voorrang op alle andere. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien deze schriftelijk wordt overeengekomen.
23. In geval van betwisting en/of wanbetaling zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement van de hoofdzetel van STEGMANN bevoegd.

Stegmann Belgium BVBA, BTW 890-231-257, RSZ 1818312-52, Polis AO Ethias 6575356, Externe Preventiedienst Mensura vzw 6086561/6081191, Kinderbijslag Mensura 42645, Erkenningsnummer
Vlaanderen: V.G 1364/BU, Brussel: 00384-406-20130218 en Wallonië: W.DISP.1468